Europa

ZRÓWNOWAŻONA EUROPA

W Niemczech „Zrównoważony podręcznik BoXX“ był przykładem ilustracji zrównoważonego rozwoju w edukacji i społeczeństwie obywatelskim. W tym samym czasie narodził się pomysł, aby przenieść tę koncepcję do innych krajów europejskich i połączyć książki BoXXs, częściowo tematycznie i literacko, z Europą. Decyzją Komisji z 2003 r. w Göteborgu zapoczątkowano proces polityczny na rzecz rozwoju „zrównoważonej Europy“.
Pierwszym partnerem w Europie był Maison de L‘ Europe des Yvelines z okazji 50. rocznicy zawarcia francusko-niemieckiej umowy o przyjaźni między Francją a Niemcami. Istnieją również połączenia z Polską i Holandią, LTIGES EUROPA.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

Europa

EUROPE DURABLE

En Allemagne, le „Sustainable Books BoXX“ a été exemplaire pour illustrer la durabilité dans l’éducation et la société civile. En même temps, l’idée est née de transférer ce concept à d’autres pays européens et de relier le livre boXXs, en partie thématiquement et littéralement, à l’Europe. Le processus politique pour le développement d’une „Europe durable“ a été lancé à Göteborg avec la décision de la Commission de 2003.
Le premier partenaire en Europe a été la Maison de L’Europe des Yvelines à l’occasion du 50ème anniversaire de l’accord d’amitié franco-allemand entre la France et l’Allemagne. Il y a également des connexions vers la Pologne et les Pays-Bas.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator